ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

برنامه آموزشی هفتگی

:برنامه دوره  آموزشی331آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/23بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/23

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/25

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/26

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/27

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/30

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی330آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/23بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/23

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/25

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/26

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/27

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/28

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی329آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/12بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/12

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/16

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/17

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/18

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/19

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی328آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/09

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/10

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/11

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/12

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/14

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی327آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/02

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/03

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/04

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/05

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/06

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/09

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی326آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/28/25

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/05/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/08/28

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/29

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/30

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی325آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/21بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/21

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/22

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/25

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/08/28

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی324آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/11بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/11

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/12

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/14

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/18

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

19/08/19

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی323آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/11بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/11

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/12

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/13

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/14

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/16

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

98/08/18

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

:برنامه دوره  آموزشی322آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/23بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/23

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/24

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/28

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/29

مهندس میرهادی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/30

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/01

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی321آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/16بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/16

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/17

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/18

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

98/07/20

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/21

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/22

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

:برنامه دوره  آموزشی320آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/13بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/13

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/14

مهندس میرهادی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/15

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/16

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/17

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/20

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی319آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/09بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/06

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/07

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/08

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/09

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/10

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/11

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی318آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/02بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/02

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/03

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/06

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/07

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/08

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/09

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی317آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/06/23بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/06/23

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/06/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/06/25

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/06/26

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/06/27

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/06/30

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی316آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/06/23بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/06/23

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/06/24

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/06/25

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/06/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/06/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/06/28

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی315آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/06/09بدین شرح میباش

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/06/09

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/06/10

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/06/11

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/06/12

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/06/13

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/06/16

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

برنامه دوره  آموزشی314آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/06/02بدین شرح میباشد:

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/06/02

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/06/03

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/06/04

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/06/05

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/06/06

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/06/07

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

برنامه دوره  آموزشی313آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/05/26بدین شرح میباشد :

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/05/26

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/05/27

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/05/28

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/05/30

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/06/02

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/06/03

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی312آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/05/14بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/05/14

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/05/15

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/05/16

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/05/17

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/05/19

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/05/20

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

برنامه دوره  آموزشی311آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/05/12بدین شرح میباشد:

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/05/12

خانم علیپور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علیپور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/05/13

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/05/14

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/05/15

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/05/16

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/05/19

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی310آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/05/01بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/05/01

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/05/02

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/05/05

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/05/06

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/05/07

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/05/08

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

:برنامه دوره  آموزشی309 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/04/29 بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/04/29

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم متینی مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/04/30

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/04/31

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/05/01

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/05/02

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/05/03

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

برنامه دوره  آموزشی308 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/04/17 بدین شرح میباشد:

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/04/17

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/04/18

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/04/19

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/04/20

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/04/22

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/04/23

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

برنامه دوره  آموزشی307 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/04/15 بدین شرح میباشد:

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/04/15

خانم متین مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم متین مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/04/16

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/04/17

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/04/18

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/04/19

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/04/22

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

:برنامه دوره  آموزشی306 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/04/01 بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/04/01

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/04/02

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/04/03

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/04/04

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/04/05

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/04/09

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

:برنامه دوره  آموزشی305 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/03/25 بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/03/25

خانم متین مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم متین مقدم

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/03/26

مهندس فراهانی

بهداشت مواد غذایی

مهندس فراهانی

بهداشت مواد غذایی

98/03/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/03/28

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/03/29

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/03/30

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی304 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/03/20 بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/03/20

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/03/21

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/03/22

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/03/25

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/03/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/03/27

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

برنامه دوره  آموزشی303 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/03/07 بدین شرح میباشد :

تاریخ

از ساعت  07:00  الی 09:00

از ساعت 00: 09 الی 11:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/03/07

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/03/08

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/03/09

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/03/11

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/03/12

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

برنامه دوره  آموزشی302 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/03/04 بدین شرح میباشد :

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/03/04

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/03/05

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/03/07

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/03/08

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/03/11

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/03/12

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

شما اینجا هستید: Home کلاسها برنامه آموزشی هفتگی