برنامه آموزشی هفتگی

     برنامه دوره  آموزشی368آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/15 لغایت 1399/05/19برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی367آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/08 لغایت 1399/05/12برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی366آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/01 لغایت 1399/05/05  برگزار میشود

  برنامه دوره  آموزشی365آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/25 لغایت 1399/04/29 برگزار میشود 

 برنامه دوره  آموزشی364آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی363آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/13 لغایت 1399/04/17 برگزار میشود میشود

برنامه دوره  آموزشی362آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/10 لغایت 1399/04/15 برگزار برگزارمیشود

  برنامه دوره  آموزشی361آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی360آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/02 لغایت 1399/04/05 برگزارمیشود

  برنامه دوره  آموزشی359آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی358آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی357آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/21 لغایت 1399/03/25 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی356آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/21 لغایت 1399/03/25 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی355آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/17 لغایت 1399/03/20 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی354آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/13 لغایت 1399/03/20 برگزارمیشود

برنامه دوره  آموزشی353آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/10 لغایت 1399/03/13 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی352آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/10 لغایت 1399/03/13 برگزار می شود

1399/03/07 برنامه دوره  آموزشی351آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/03 لغایت برگزار می شود

برنامه دوره  آموزشی350آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/03 لغایت 1399/03/07 برگزار می شود

برنامه دوره  آموزشی349آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/29 لغایت 1399/03/01 برگزار می شود 

برنامه دوره  آموزشی348آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/29 لغایت 1399/03/01 برگزار می شود 

برنامه دوره  آموزشی347آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/27 لغایت 1399/02/30 برگزار می شود

:برنامه دوره  آموزشی346آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/29بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/29

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/30

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/12/03

مهندس امیدی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/12/04

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/12/05

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

98/12/06

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

:برنامه دوره  آموزشی345آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/26بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/26

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/27

مهندس امیدی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس اسدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/11/28

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/11/29

مهندس علیشاهی

بهداشت مواد غذایی

مهندس علیشاهی

بهداشت مواد غذایی

98/11/30

مهندس علیشاهی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس علیشاهی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/12/01

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی344آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/19بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/19

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/11/20

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/11/21

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/23

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/11/26

مهندس امیدی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/11/27

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

:برنامه دوره  آموزشی343آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/12بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/12

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/11/13

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/14

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/11/15

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس امیری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/11/16

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

:برنامه دوره  آموزشی342آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/12بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/12

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/11/13

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/11/14

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/15

مهندس علیشاهی

بهداشت مواد غذایی

مهندس علیشاهی

بهداشت مواد غذایی

98/11/16

مهندس امیری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

98/11/17

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

:برنامه دوره  آموزشی341آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/11/05بدین شرح میباشد  

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/11/05

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/11/06

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/11/07

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/08

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/11/12

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/11/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

:برنامه دوره  آموزشی340آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/28بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/28

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/29

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/30

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس براتچی

98/11/01

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/11/02

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

رنامه دوره  آموزشی339آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/28بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/28

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/29

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/30

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/11/01

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/11/02

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

98/11/03

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی338آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/24بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/25

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

98/10/28

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/29

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/30

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/11/01

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی337آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/14بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/14

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/15

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/16

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

98/10/17

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

مهندس صیدی

بهداشت مواد غذایی

98/10/18

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/21

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

 :برنامه دوره  آموزشی336آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/14بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/14

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/15

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/16

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/10/17

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/18

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/19

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی335آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/07بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/07

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/08

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/09

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/10

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/11

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/10/12

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی334آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/03بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/03

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/04

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/10/07

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/08

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/09

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/10/10

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی333آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/02بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت . 13:30  الی 15:30

از 15:30 الی 17:30

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/02

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/04

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/07

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی، انضباط وکمکهای اولیه

98/10/09

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/11

مهندس میرهادی

بهداشت موادغذایی

مهندس میرهادی

بهداشت موادغذایی

98/10/14

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

:برنامه دوره  آموزشی332آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/10/01بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت . 13:30  الی 15:30

از 15:30 الی 17:30

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/10/01

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/10/03

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/10/08

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/10/10

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس براتچی

ایمنی، انضباط وکمکهای اولیه

98/10/15

مهندس میرهادی

بهداشت موادغذایی

مهندس میرهادی

بهداشت موادغذایی

98/10/17

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

مهندس رشیدی

قوانین بهداشتی

:برنامه دوره  آموزشی331آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/23بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/23

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/25

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/26

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/27

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/30

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی330آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/23بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/23

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/24

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/25

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/26

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/27

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/28

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی329آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/09/12بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:15  الی 16:15

از ساعت 15: 16 الی 18:15

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/12

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/16

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/17

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/18

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/19

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی328آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/09

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/10

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/11

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/12

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/14

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی327آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/09/02

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/09/03

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/09/04

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/09/05

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/09/06

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/09/09

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی326آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/25بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/28/25

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/05/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/08/28

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/29

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/30

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی325آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/21بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/21

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/22

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/25

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/26

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/27

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/08/28

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی324آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/11بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/11

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/12

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/13

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/14

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/18

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

19/08/19

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی323آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/08/11بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/08/11

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/08/12

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/13

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/08/14

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/08/16

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

98/08/18

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

:برنامه دوره  آموزشی322آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/23بدین شرح میباش 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/23

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/24

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/28

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/29

مهندس میرهادی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/30

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/08/01

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی321آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/16بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/16

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/17

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/18

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

98/07/20

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/21

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/22

مهندس میرهادی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس میرهادی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

:برنامه دوره  آموزشی320آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/13بدین شرح میباشد 

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/13

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/14

مهندس میرهادی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/15

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/16

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/17

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/20

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی319آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/09بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  08:00  الی 10:00

از ساعت 00: 10 الی 12:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/06

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم علی پور

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/07

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/08

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/09

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/10

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/11

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

:برنامه دوره  آموزشی318آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق، شروع مورخ 1398/07/02بدین شرح میباشد

تاریخ

از ساعت  14:00  الی 16:00

از ساعت 00: 16 الی 18:00

نام مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

98/07/02

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

خانم ابوالحسنی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

98/07/03

مهندس صیدی

بهداشت عمومی و اصول بهداشت فردی

مهندس صیدی

بهداشت  هوا و کنترل دخانیات

98/07/06

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

مهندس میرهادی

بهداشت مواد غذایی

98/07/07

مهندس نیازخانی

بهداشت آب و فاضلاب

مهندس نیازخانی

گندردائی و ضدعفونی ابزار و محیط کار

98/07/08

مهندس صیدی

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

مهندس ناصری

ایمنی و انضباط وکمکهای اولیه

98/07/09

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

مهندس رشیدی

قوانین و مقررات