آشنایی با اساتید

آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق افتخار دارد که با اساتید مجرب و محترم ذیل همکاری نماید

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

عنوان درس

1

 خانم ابوالحسنی

خانم علیپور

لیسانس

 

بهداشت عمومی

بیماری های پوستی و ریوی، روده ای و انگلی،

بیماریهای مشترک انسان و دام 

2

 مهندس رشیدی

مهندس یعقوبی

لیسانس

بهداشت محیط

قوانین و مقررات

3

مهندس ناصری مجد

مهندس براتچی

مهندس امیری

لیسانس

فوق لیسانس

بهداشت حرفه ای

HSE

ایمنی و انضباط محل کسب و پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار و کمکهای اولیه

4

 مهندس صیدی

مهندس میرهادی  

مهندس علیشاهی

 

فوق لیسانس

فوق لیسانس

بهداشت محیط

مبارزه با حشرات و جوندگان، بهداشت فردی ،

کنترل دخانیات و آلودگی هوا

بهداشت موادغذائی

5

مهندس نیازخانی

 

 لیسانس

بهداشت محیط

بهداشت آب و فاضلاب

روشهای گندزدایی و ضدعفونی ابزار و محیط کار