تاریخچه

آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱2 با مدیریت خانم مهندس فاطمه نیازخانی تأسیس گردید و تاکنون اقدام به برگزاری دوره آموزشی بهداشت ویژه اصناف جهت آموزش بیش از16000 نفر از صاحبان اصناف محترم نموده است.